text.skipToContent text.skipToNavigation

Consultancy Voorwaarden itsme


Voor u liggen de Consultancy Voorwaarden van itsme B.V.. Deze zijn onderverdeeld in 2 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is altijd van toepassing  op de Overeenkomst die u sluit met itsme. Hoofdstuk 2 is aanvullend van toepassing op Programmering en Engineering.

DEEL 1:    ALGEMENE BEPALINGEN

1.    Definities 

⦁    Aanvullende Bepalingen: de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 2;
⦁    Afnemer: de Partij die een Overeenkomst aangaat met itsme; 
⦁    Algemene Bepalingen: de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 1;
⦁    Algemene Voorwaarden: de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 1 en 2; 
⦁    Bijkomende kosten: de kosten van toezicht en/of reis- of verblijfskosten;
⦁    Consultancy Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door itsme;
⦁    Derden-Partij: door Afnemer of itsme ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde partij;
⦁    Documenten: informatiedragers in welke vorm dan ook;
⦁    Engineering: de Overeenkomst inhoudende de opdracht tot (mede) ontwikkeling van een Object;
⦁    IE-rechten: rechten van intellectuele eigendom;
⦁    itsme: itsme B.V., itsme Lighting Technology en itsme Industrial Automation, allen gevestigd te (4941 VR) Raamdonksveer aan de Steurweg 2;
⦁    Object: het in het kader van een Overeenkomst door itsme te ontwerpen product van stoffelijke aard;
⦁    Overeenkomst: de Overeenkomst tussen itsme en Afnemer;
⦁    Partij(en): itsme en/of Afnemer;
⦁    Programmering: de Overeenkomst inhoudende de opdracht tot programmering van tot Afnemer toebehorende zaken;
⦁    Schriftelijk: verzending per post, per fax of per email;

2.    Toepasselijkheid 

2.1    De Consultancy Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en verrichtingen van diensten, facturen, Overeenkomsten en overige aspecten van rechtsverhoudingen tussen itsme en Afnemer. itsme verwerpt uitdrukkelijk iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer. 
2.2    Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze Consultancy Voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Consultancy Voorwaarden niet in de weg. itsme en Afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze Consultancy Voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 
2.3    Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en de Consultancy Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst. De Nederlandstalige tekst van deze Consultancy Voorwaarden prevaleert boven vertalingen.
2.4    Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en de Aanvullende Bepalingen, prevaleren de Aanvullende Bepalingen. De Nederlandstalige tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen.
2.5    itsme behoudt zich het recht voor om deze Consultancy Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien een wijziging of aanvulling zich voordoet, zal itsme Afnemer ervan op de hoogte stellen dat de gewijzigde/aangevulde voorwaarden via de website van itsme te raadplegen zijn. 

3.    De Overeenkomst

3.1    Offertes en (prijs)aanbiedingen van itsme kunnen door itsme worden herroepen of gewijzigd. 
3.2    Prijzen zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen en weergegeven in euro. 
3.3    Indien door itsme een aanbod is gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door de aanvaarding van het aanbod van itsme door Afnemer of door (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst door itsme. Aanvaardingen van een aanbod van itsme door Afnemer gelden als onherroepelijk gedaan en kunnen niet worden ingetrokken of gewijzigd anders dan met Schriftelijke toestemming van itsme. 
3.4    Indien door itsme geen aanbod is gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door de Schriftelijke aanvaarding van een offerte of de uitvoering van de Overeenkomst van Afnemer door itsme. 
3.5    Partijen komen Schriftelijk ofwel een vaste Opdrachtsom (“Opdrachtsom”), ofwel het in rekening te brengen tarief per tijdseenheid voor bij de Overeenkomst betrokken functiegroepen of medewerkers (“Tarief”), dan wel een combinatie van een Opdrachtsom en Tarief, overeen. Indien sprake is van een vaste Opdrachtsom, wordt de Opdrachtsom geacht uitsluitend te dienen voor de vergoeding van de nauwkeurig in de Overeenkomst vermelde werkzaamheden. Indien sprake is van het in rekening brengen van een Tarief, wordt onder bestede tijd verstaan het totaal van alle tijdseenheden die zijn besteed aan het vervullen van de Overeenkomst. itsme zal de eventuele Bijkomende kosten afzonderlijk in rekening brengen.
3.6    In het geval Partijen een tijdschema zijn overeengekomen voor het uitvoeren van de Overeenkomst, betreffen de in dat tijdschema opgenomen termijnen geen fatale termijnen. 

4.    Algemene verplichtingen van Afnemer

4.1    Afnemer is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan itsme verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Afnemer vrijwaart itsme voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
4.2    Afnemer zal documenten die itsme bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgevraagd waarmerken. 
4.3    Afnemer is verplicht itsme binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van itsme daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

5.    Derden-partijen

5.1    Indien itsme bij de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet als coördinator, samenwerkt met andere door Afnemer ingeschakelde Derden-partijen, dan is haar verantwoordelijkheid beperkt tot haar eigen aandeel in de Overeenkomst, zoals dat Schriftelijk is vastgelegd. 
5.2    Partijen stellen in onderling overleg vast welke itsme optreedt als coördinator en verantwoordelijk is voor de afstemming van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs en welke itsme verantwoordelijk is voor de besturing van het proces van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs. itsme is gerechtigd de door haar gemaakte kosten uit hoofde van coördinatorschap afzonderlijk in rekening te brengen aan Afnemer.
5.3    itsme is bevoegd de uitvoering van (een gedeelte van) de Overeenkomst voor haar eigen rekening uit te besteden aan één of meer Derden-partijen indien dat naar inzicht van itsme voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. 

6.    Wijzigingen

6.1    Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de Overeenkomst, indien: 
a)    zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de Overeenkomst; 
b)    de behoorlijke vervulling van de Overeenkomst extra werkzaamheden vereist. 
6.2    Doen zich ten opzichte van de totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen voor en leiden deze tot een vermeerdering van de omvang van de uit te voeren werkzaamheden en/of aanvullende kosten voor itsme, dan wordt zulks door itsme aan Afnemer gemeld en:
a)    is Afnemer het Tarief over de in verband met die wijziging door itsme aanvullende bestede uren verschuldigd, of – in geval van een vaste Opdrachtsom - wordt de Opdrachtsom in verhouding met die aanvullende bestede uren herzien; en/of
b)    wordt de termijn voor het verrichten van de diensten voortvloeiende uit de Overeenkomst in verhouding met de wijziging van de Overeenkomst verlengd.
6.3    itsme behoudt zich het recht voor om de personen die door haar in de aan de Overeenkomst ten grondslag liggende offerte genoemd zijn als de personen die uitvoering geven aan de Overeenkomst, tussentijds te vervangen door andere personen zonder dat itsme gehouden is tot aanpassing van het overeengekomen Tarief en/of de Opdrachtsom.

7.    IE-rechten

7.1    Alle IE-rechten ten aanzien van het Object, de Programmatuur en/of Documenten die door itsme in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer worden overhandigd, berusten bij itsme, dan wel, indien van toepassing, bij diens licentiegever(s) of toeleverancier(s). 
7.2    Afnemer verkrijgt uitsluitend die gebruiksrechten op de Objecten, de Programmatuur en/of Documenten die bij deze Consultancy Voorwaarden en de Overeenkomst zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar. Behoudens dan voor het doel waarvoor de gebruiksrechten aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld, mogen Objecten, de Programmatuur en/of Documenten van itsme niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van itsme. 
7.3    Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door itsme ontwikkelde Objecten, Programmatuur en/of Documenten inbreuk maken op enig aan derden toebehorend IE-recht of indien naar het oordeel van itsme een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal itsme naar haar keuze: 
a)    het op basis van de Overeenkomst geleverde Object, Programmatuur en/of Document tegen creditering van het door Afnemer betaalde Tarief en/of Opdrachtsom onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen; of 
b)    zorgdragen dat Afnemer het geleverde dan wel functioneel gelijkwaardige Object, Programmatuur en/of Document ongestoord kan blijven gebruiken;
7.4    Het voorgaande artikellid doet niets af aan de beperking van aansprakelijkheid van itsme als opgenomen in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
7.5    Afnemer garandeert itsme dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, inclusief gebruik van door Afnemer aan Itsme verstrekte gegevens en materialen, geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Indien itsme reden heeft aan het rechtmatigheid van de openbaarmaking en verveelvoudiging van de door Afnemer aangeleverde gegevens of aan het uitvoeren van de Overeenkomst te twijfelen is zij gerechtigd haar verbintenissen op te schorten totdat Afnemer tot tevredenheid van itsme aantoont gerechtigd te zijn tot bedoelde openbaarmaking en verveelvoudiging en dat uitvoering van de Overeenkomst rechtmatig is 
7.6    Indien op verzoek van Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst door itsme gebruik wordt gemaakt van werken van derden of andere producten van derden waarop IE-rechten geldend kunnen worden gemaakt, draagt Afnemer zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen van die derden. 

8.    Overmacht

8.1    Indien itsme door overmacht (tijdelijk) niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder dat itsme gehouden is tot enige schadevergoeding. 
8.2    itsme heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd intreedt, nadat itsme haar verbintenis had moeten nakomen. 
8.3    Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: 
transportmoeilijkheden, contingenteringen en bedrijfsstoringen, zoals het (gedeeltelijk) niet beschikbaar zijn van, dan wel het (gedeeltelijk) niet functioneren van servers bij itsme c.q. bij de leveranciers van itsme, het uitblijven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook, gebrek aan personeel door ziekte of anderszins, alsmede wanprestatie door voormelde toeleveranciers waardoor itsme haar verplichtingen niet kan nakomen.
8.4    Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of ten dele Schriftelijk te beëindigen, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat. Het reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerde, dient naar rato daarvan te worden afgerekend.

9.    Opzegging 

9.1    Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 (zegge: vier) weken door een aan de andere Partij gerichte Schriftelijke mededeling.
9.2    itsme is daarnaast bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat itsme gehouden is tot enige schadevergoeding, in het geval van: 
a)    (een vermoeden van) een tekortkoming door Afnemer in de nakoming 
b)    van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Consultancy Voorwaarden;
c)    (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Afnemer;
d)    ondercuratelestelling of onder bewindstelling van Afnemer;
e)    verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van Afnemer;
f)    intrekking van vergunningen van Afnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
g)    beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Afnemer;
9.3    Wordt de Overeenkomst opgezegd, dan is Afnemer verplicht op factuur van itsme aan deze te vergoeden, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging: 
a)    het Tarief en/of de Opdrachtsom;
b)    de Bijkomende kosten;
c)    alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit     verplichtingen die itsme reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst;
d)    de schade die itsme lijdt als gevolg van opzegging.
9.4    Alle vorderingen die itsme op Afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen na opzegging van de Overeenkomst terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

10.    Betalingscondities

10.1    itsme factureert het Tarief en/of de Opdrachtsom volgens het overeengekomen betalingsschema of, bij gebreke daarvan, in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang.
10.2    Facturen van itsme dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum door Afnemer te zijn betaald. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder enige korting, verrekening of opschorting door Afnemer uit welke hoofde dan ook.
10.3    Indien Afnemer de juistheid van een factuur – of een gedeelte daarvan – betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdig betalen van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een factuur dient Schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij itsme worden ingediend. Is deze termijn niet in acht genomen, dan is Afnemer gebonden aan het factuurbedrag en zal dit factuurbedrag als juist hebben te gelden. Blijkt de betwiste factuur – of het betwiste gedeelte - alsnog verschuldigd, dan is Afnemer de wettelijke rente verschuldigd. Een klacht bevrijdt Afnemer niet van zijn betalingsverplichting
10.4    Bij niet (tijdige) betaling is Afnemer van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of in gebreke stelling is vereist, in verzuim en itsme gerechtigd het door Afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende). Aan Afnemer worden daarnaast buitengerechtelijke incassokosten kosten in rekening gebracht die worden vastgesteld op 15 % van de bruto factuurwaarde , onverminderd het recht van itsme op volledige vergoeding van de gemaakte kosten. 
10.5    Betalingen van Afnemer worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudst openstaande factuur. 
10.6    itsme is bevoegd haar betalingsverplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die itsme op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op Afnemer heeft of zal verkrijgen, dan wel haar betalingsverplichtingen op te schorten. Verrekening en of opschorting door Afnemer is uitgesloten.

11.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1    itsme is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Aansprakelijkheid van itsme voor indirecte schade (waaronder begrepen doch niet beperkt tot: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving en waardevermindering van producten) is uitdrukkelijk uitgesloten. Voorts is aansprakelijkheid van itsme onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van itsme wordt uitgekeerd in verband met de schade die is ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien geen verzekering bestaat en/of deze verzekering geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van itsme beperkt tot het bedrag dat itsme voor de Overeenkomst waarmee de schade direct verband houdt heeft gefactureerd en in ieder geval tot € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro). 
11.2    Is door Afnemer het inschakelen van een Derde voorgeschreven en schiet deze tekort, dan zal Afnemer de voor itsme ontstane extra kosten en schade vergoeden, voor zover deze niet zijn vergoed door de Derden-Partij. Is de Derden-Partij ingeschakeld door itsme en schiet deze tekort, dan zal itsme voor het door deze Derde-Partij verrichte deel van de Overeenkomst jegens Afnemer slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat itsme uit hoofde van de Overeenkomst aan de Derden-partij verschuldigd is. 
11.3    Afnemer dient door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan Schriftelijk bij itsme te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Afnemer door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan. 
11.4    Afnemer vrijwaart itsme en haar rechtsopvolgers, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden-partijen voor alle aanspraken van derden die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden verricht uit hoofde van de Overeenkomst.

12.    Contractovername

12.1    Afnemer kan haar rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van itsme niet overdragen aan derden. 
12.2    Afnemer stemt met het aangaan van de Overeenkomst op voorhand in met een overdracht van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst door itsme aan derden. Afnemer verleent itsme hierbij een volmacht om in zijn naam alle benodigde (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van de overdracht.

13.    Geheimhouding

13.1    Partijen zullen alle in het kader van de Overeenkomst verschafte Documenten over en weer vertrouwelijk behandelen en hiervan alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Partijen zullen de Documenten en de daarin opgenomen informatie niet aan derden kenbaar maken, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is – zonder dat dit veroorzaakt is doordat de geheimhoudingsplicht is geschonden - of openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, regelgeving of een rechterlijke uitspraak. Partijen verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst, dezelfde verplichtingen op te leggen

14.    Overname van personeel 

14.1    Geen van Partijen zal, zonder Schriftelijke toestemming van de andere Partij, gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan, personeel van de andere Partij, die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.

15.    Geschilbeslechting en toepasselijk recht
15.1    De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen itsme en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechter te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

DEEL 2:    PROGRAMMERING EN ENGINEERING

16.    Ontwikkeling, technische eisen & documentatie

16.1    itsme zal zich inspannen om het Object en/of de Programmatuur met zorg te ontwikkelen op basis van door Afnemer schriftelijk verstrekte gegevens en aan de hand van bij het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk vastgelegde functionele specificaties. 
16.2    Alle technische eisen die door Afnemer aan het Object en/of de Programmatuur worden gesteld dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Afnemer Schriftelijk te worden vermeld, bij gebreke waarvan itsme er niet verantwoordelijk voor is dat het Object en/of de Programmatuur voldoet aan enige technische eisen, normen en/of voorschriften en/of standaarden.
16.3    itsme is niet verantwoordelijk voor documentatie ten behoeve van het gebruik van de te leveren of geleverde Object en/of de Programmatuur.

17.    Aflevering en installatie

17.1    Afnemer wordt geacht het Object en/of de Programmatuur te hebben aanvaard bij de aflevering of - indien installatie van het Object en/of de Programmatuur door itsme is overeengekomen - bij het voltooien van de installatie. 
17.2    Indien Partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Afnemer het Object en/of de Programmatuur in de staat waarin deze bij afleveren en/of installeren bevindt en dus met alle zichtbare en/of onzichtbare fouten en gebreken.
17.3    Het Object en/of de Programmatuur en de daarmee verband houdende voortbrengselen worden eenmalig aan Afnemer ter beschikking gesteld, tenzij Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen komen.

18.    Acceptatietest

18.1    Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst een acceptatietest van de krachtens de Overeenkomst aan Afnemer te verstrekken Object en/of Programmatuur is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 kalenderdagen met ingang van de levering het Object en/of de Programmatuur of – indien installatie van het Object en/of de Programmatuur door itsme is overeengekomen – met ingang van het voltooien van de installatie. Afnemer heeft tijdens de testperiode niet het recht het Object en/of de Programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
18.2    Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen, wordt Afnemer geacht het Object en/of de Programmatuur te hebben aanvaard bij het einde van de testperiode. Indien Afnemer het Object en/of de Programmatuur tijdens de testperiode voor productieve of operationele doeleinden gebruikt, wordt Afnemer geacht het Object en/of de Programmatuur met ingang van het begin van dat gebruik te hebben aanvaard.
18.3    Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen en uit de acceptatietest fouten – in de zin van het niet voldoen aan de functionele specificaties – naar voren komen, die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, wordt de testperiode onderbroken, totdat de belemmering is opgeheven.
18.4    Afnemer heeft niet het recht acceptatie van het Object en/of de Programmatuur te weigeren op gronden die geen verband houden met de bij het tot stand komen van de Overeenkomst Schriftelijk vastgelegde (functionele) specificaties en evenmin op grond van het bestaan van kleine fouten, die aan het gebruik van het Object en/of de Programmatuur voor productieve of operationele doeleinden niet in de weg staan.

19.    Garantie

19.1    itsme garandeert dat het Object en/of de Programmatuur naar behoren werkt in samenhang met huidige besturingssystemen, programmatuur of apparatuur ten aanzien waarvan Partijen de werking uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. De garantie ziet niet toe op enige andere besturingssystemen, programmatuur of apparatuur.
19.2    Itsme zal zich inspannen om gebreken en/of fouten in het Object en/of de Programmatuur, die binnen garantietermijn van 3 maanden na aflevering of acceptatie daarvan zijn ontstaan, binnen een redelijke termijn te herstellen. De kosten daarvan zijn voor itsme indien het Object en/of de Programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld en in alle andere gevallen voor Afnemer. 
19.3    Herstel van gebreken vindt niet plaats indien:
a)    de gebreken voortkomen uit het niet voldoen van de omgeving aan de vereiste specificaties waarin het geleverde wordt gebruikt; 
b)    Afnemer of derden het Object en/of de Programmatuur wijzigen of trachten te herstellen, zonder voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van     itsme;
c)    gebreken voortkomen uit onoordeelkundig, onbevoegd of onjuist gebruik door Afnemer of derden; 
d)    geconstateerde gebreken niet met bekwame spoed aan itsme zijn gemeld;
e)    het door itsme geleverde wordt gebruikt in combinatie met niet door itsme     geleverde of goedgekeurde zaken en/of programmatuur;
19.4    Eventuele werkzaamheden op grond van dit artikel zal itsme zo snel als in haar mogelijkheden ligt, verrichten. Indien itsme niet in staat is om op in haar ogen economisch verantwoorde wijze de geconstateerde gebreken te verhelpen, is zij gerechtigd onder terugbetaling van het door Afnemer terzake betaalde bedrag, het Object en/of de Programmatuur terug te nemen.
19.5    itsme kan de door haar gemaakte bijkomende kosten en/of geleden schade in verband met herstel als bedoeld in dit artikel, op Afnemer verhalen indien en voor zover die bijkomende kosten en/of schade niet het rechtstreekse gevolg zijn van de verplichting tot herstel van fouten en/of gebreken in het Object en/of de Programmatuur door itsme, doch met bijkomende werkzaamheden door itsme gemoeid zijn. Deze bijkomende kosten betreffen onder andere doch zijn niet beperkt tot reis- en verblijfskosten van personeel van itsme, kosten van de-installatie en kosten van herinstallatie.

20.    Onderhoud

20.1    itsme is niet verplicht krachtens en/of in het kader van de Overeenkomst geleverde Object en/of Programmatuur te onderhouden. itsme is niet verplicht een tot onderhoud van dat Object en/of die Programmatuur strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.